Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhTriệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Ban kiểm...

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Ban kiểm soát)

 1. sở pháp lý
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 1. Luật sư tư vấn

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường khi xảy ra các sự kiện đặc biệt. Trong phạm vi bài viết chỉ làm rõ quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát.

Thứ nhất, điều kiện về sự kiện phát sinh quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp các trường hợp Ban kiểm soát được quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông, gồm:

 • Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
 • Khi ban kiểm soát xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, cổ đông.
 • Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% vốn điều lệ liên tục trong vòng 6 tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định trong điều lệ khi: Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. (tham khảo thêm bài viết triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Cổ đông số ít)

Thứ hai, điều kiện về vi phạm yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

Khi phát sinh sự kiện nêu tại phần thứ nhất, Ban kiểm soát phải có văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập cũng phải có các tài liệu, chứng cứ về vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm, thiệt hại xảy ra trên thực tế hoặc sự cần thiết phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông hoặc các chứng cứ, tài liệu, yêu cầu của nhóm cổ đông số ít.

Trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Thứ ba, Các công việc cần lưu ý khi triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

 • Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 • Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 • Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 • Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 • Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
 • Xác định thời gian và địa điểm họp;
 • Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;
 • Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Thứ tư, các khoản chi phí liên quan tới việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại khoản 8 điều 136 Luật doanh nghiệp thì các khoản chi phí liên quan tới việc triệu tập bất thường Đại hội đồng cổ đông sẽ do công ty chi trả.

Tuy nhiên, trong trường hợp Ban kiểm soát triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông không đúng quy định pháp luật thì Ban kiểm soát sẽ phải tự chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí này. Các khoản chi phí này sẽ không được công ty chi trả hoặc nếu đã được chi trả thì được coi là khoản thiệt hại của Công ty cổ phần và công ty cổ phần có quyền yêu cầu Ban kiểm soát bồi thường thiệt hại.

________________

Trường hợp cần tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Miễn Phí vui lòng liên hệ:

Công ty Luật CMA

Địa chỉ: 135 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline/zalo: 0986.057.998 (Luật sư Lê Bá Châu)

Email: CongtyluatCMA@gmail.com

Luật sư – Tư vấn – Tranh Tụng – Sở hữu trí tuệ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm