Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhĐại hội đồng cổ đông công ty cổ phần (phần 2)

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần (phần 2)

 1. sở pháp lý
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 1. Luật sư tư vấn

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường khi xảy ra các sự kiện đặc biệt. Trong phạm vi bài viết chỉ làm rõ quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn liên tục trong 06 tháng (sau đây gọi chung là “Cổ đông số ít“) được quy định rõ trong điều lệ của doanh nghiệp.

Thứ nhất, điều kiện về sự kiện phát sinh quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Nhóm cổ đông số ít:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp các trường hợp Cổ đông số ít được quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông, gồm:

 • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
 • Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;
 • Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Khi phát sinh các sự kiện trên đây, Cổ đông số ít được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, để Cổ đông số ít có thể độc lập triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông thì phải cần thêm điều kiện thứ hai dưới đây.

Thứ hai, điều kiện về vi phạm yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

Khi phát sinh sự kiện nêu tại phần thứ nhất, Cổ đông số ít phải có văn bản yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải  phải có đầy đủ thông tin của cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức. Kèm theo yêu cầu triệu tập cũng phải có các tài liệu, chứng cứ về vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm, thiệt hại xảy ra trên thực tế. Yêu cầu này phải được gửi tới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như trên thì Cổ đông số ít có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Thứ ba, Các công việc cần lưu ý khi triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

 • Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 • Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 • Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 • Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 • Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
 • Xác định thời gian và địa điểm họp;
 • Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;
 • Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Thứ tư, các khoản chi phí liên quan tới việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại khoản 8 điều 136 Luật doanh nghiệp thì các khoản chi phí liên quan tới việc triệu tập bất thường Đại hội đồng cổ đông sẽ do công ty chi trả.

Tuy nhiên, trong trường hợp Cổ đông tối thiểu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông không đúng quy định pháp luật thì Cổ đông số ít sẽ phải tự chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí này. Các khoản chi phí này sẽ không được công ty chi trả hoặc nếu đã được chi trả thì được coi là khoản thiệt hại của Công ty cổ phần và công ty cổ phần có quyền yêu cầu cổ đông số ít bồi thường thiệt hại.

________________

Trường hợp cần tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Miễn Phí vui lòng liên hệ:

Công ty Luật CMA

Địa chỉ: 135 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline: 0986.057.998

Email: CongtyluatCMA@gmail.com

Luật sư – Tư vấn – Tranh tụng – Sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm