Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
spot_img
Trang chủĐăng ký kinh doanhCấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc diện Quyết định...

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư UBND thành phố Hải Phòng

 1. Cơ sở pháp lý:
 • Luật Đầu tư năm 2014
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
 1. Luật sư tư vấn

2.1. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư vốn nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

a.   Loại dự án đầu tư vốn đầu tư nước ngoài phải xin Quyết định chủ trương đầu tư của UNBD TP.Hải Phòng:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội, Ủy ban nhân dân cấp thành phố Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

 • Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp dự án này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư.
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

b.  Hồ sơ đăng ký chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng (04 bộ hồ sơ)

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (nếu có); cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) trong trường hợp đầu tư theo hợp đồng BCCc) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

c. Trình tự xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại Hải Phòng

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thàHariphos. Cụ thể:

 • Nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đối với các dự án đầu tư sau:
  • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
  • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 • Nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế đối thành phố Hải Phòng với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:
  • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
  • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
  • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Bước 2: Thẩm định dự án đầu tư:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn để lấy ý kiến thẩm định, gồm:

 • Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất;
 • Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);
 • Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài);
 • Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);
 • Công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ).

Bước 3: Phản hồi ý kiến, chỉnh sửa dự án theo ý kiến của cơ quan chuyên môn:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn được lấy ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình sẽ gửi về cơ quan đăng ký đầu tư;

Nhà đầu tư trên cơ sở ý kiến của cơ quan chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tài liệu phù hợp.

Bước 4: Hoàn thiện dự án, trình UBND thành phố Hải Phòng quyết định:

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định;

Bước 5Quyết định/từ chối chủ trương đầu tư của UBND thành phố Hải Phòng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ ra quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 7: Thành lập doanh nghiệp trên cơ sở giấy chứng nhận đầu tư hoặc triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Dịch vụ Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh tại Hải Phòng của CMA:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề, hỏi đáp pháp lý liên quan tới Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh tại Hải phòng
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan tới Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh tại Hải Phòng
 • Đại diện nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Nhận kết quả và trả kết quả Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh tại Hải Phòng trực tiếp cho khách hàng.
 • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

_____________________

Tư vấn luật sư vui lòng liên hệ:

Công ty Luật CMA

Hotline: 0986.057.998 hoặc 0944.296.698

Email: CongtyluatCMA@gmail.com

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết được quan tâm