Trang chủĐăng ký kinh doanhTách doanh nghiệpTách doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Tách doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Tư vấn Luật sư vui lòng liên hệ: Công ty Luật CMA Hotline: 0986.057.998 Email: CongtyluatCMA@gmail.com

Chia, tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động chia, tách. Theo đó, chỉ có công ty cổ phần (CTCP) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) được thực hiện hoạt động này còn doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp.
 1. Căn cứ pháp lý.
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 1. Nội dung tư vấn.
2.1 Hình thức tách doanh nghiệp:
Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
2.2 Thủ tục tách công ty TNHH và CTCP:
Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.
 • Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động (NLĐ) biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.
Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty với nội dung nêu trên.
2.3 Hồ sơ đăng ký tách doanh nghiệp:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị quyết về việc tách công ty;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP về việc chia công ty;
 • Dự thảo Điều lệ công ty;
 • Phương án tách doanh nghiệp, nội dung: Số lượng doanh nghiệp được tách; tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị tách; tên doanh nghiệp được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ doanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách; thời hạn thực hiện tách doanh nghiệp;
 • Thông tin của các doanh nghiệp được tách: Tên doanh nghiệp, trụ sở, ngành nghề kinh doanh, đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong mỗi doanh nghiệp…;
 • Đăng ký kinh doanh gốc của doanh nghiệp bị tách;
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và CTCP)
 • CMND/CCCD hoặc hộ chiếu công chứng/chứng thực của tất cả các sáng lập viên của những doanh nghiệp được tách.
2.4 Thời hạn giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
2.5 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện tách công ty:
 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách; trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và NLĐ của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
 • Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.
DỊCH VỤ TÁCH DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG CỦA LUẬT SƯ CMA:
 • Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện đăng ký tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ chi tiết để thực hiện thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp;
 • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho các doanh nghiệp được tách tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp được được tách sau khi thành lập.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

Bài viết mới