Trình tự, thủ tục cấp sổ khi chỉ có giấy tờ viết tay

0
372
Đầu năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho một số Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  quy định chi tiết việc thực hiện luật đất đai và có hiệu lực từ ngày 3/3/2017. Theo đó, việc Chuyển nhượng nhà đất bằng giấy Viết Tay đã được Pháp luật công nhận cho cấp Sổ Đỏ.
  1. Cơ sở pháp lý 
  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Nghị định 01/2017/ NĐ-CP
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

2. Nội dung tư vấn: 

a. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Người sử dụng đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có)
– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

b. Nơi nộp hồ sơ: tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

c. Trình tự giải quyết:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

  • Văn phòng đăng ký dất đai có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất;

Nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì văn phòng đăng ký đất đai xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

  • Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất.

Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

Thời gian niêm yết là 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên.

Trường hợp 1: Nếu không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp

Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp 2: Nếu có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ và trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao (nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại cấp xã).
d. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận:
Đối với trường hợp này là UBND cấp huyện (theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Đất đai).

Trường hợp cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ số 0986.057.998 (Luật sư Châu)

Trân trọng cảm ơn!