Diện tích dưới 30 m2 có cấp được sổ đỏ không?

0
205

Cơ sở pháp lý:

+ Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 25/06/2015;
+ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 13 tháng 7 năm 2018 sửa đổi Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND;
+ Nghị định 43/2014 NĐ-CP quy định chi tiết Luật đất đai.

– Theo Điều 5 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng quy định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:
+ Đối với khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện): ≥30,0 m2.
+ Các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải: ≥50,0 m2.
+ Huyện Bạch Long Vỹ: ≥25,0 m2.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2014 Nghị định 43/2014 NĐ-CP có hiệu lực đã mở rộng các trường hợp được cấp Sổ Đỏ cho những thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.
Theo Khoản 1 Điều 29 NĐ 43/2014 NĐ-CP quy định về cấp Sổ đỏ với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu:

“1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Theo đó, tại Hải Phòng, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 06/07/2015 (ngày Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực) mà diện tích nhỏ hơn quy định nhưng có đủ các điều kiện để được cấp Sổ Đỏ thì người đang sử dụng đất được cấp Sổ đỏ.